11189 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2556 (ร่าง)รายงานประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )