11190 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “พุทธกับพราหมณ์ในสังคมไทย ความจริงที่ควรรู้” ณ ห้องหอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )