11192 ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2557 มีวาระเรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )