11194 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายใต้การนำของ อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ และ พ.ท. หญิง วชิรา ไกรถิ่น ไปให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในประเทศกัมพูชา บนเรือ The Ship of Life ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2557
Nursing students and instructors from Faculty of Nursing, Suan Dusit Rajabhat University have learned by serving health care to the people in Cambodia during 15-27 June 2014. They are hosted by Mr. Bill McDonough, Mr. Paul Pinckley Sr. & the crews on board “the Ship of Life in Cambodia”.(admin:Natamon Malairojsiri)