ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2557