11208 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ ร้องเรียนพฤติกรรมผู้แทนครู รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. การตั้งคณะกรรมการวิทยากร ก.ค.ศ. ประจำ NODE ฯลฯ โดยมี ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความรู้มหาบัณฑิต มสด. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )