11211 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ตรวจครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการปฐมวัย และตรวจการอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)