11213 ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5 (62)/2557 โดยมีวาระเรื่อง ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ประจำปี 2557 (ร่าง) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ของสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว: พศิน )