หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดสัมมนาวิชาการในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์ยุโรป”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน และการเสวนาเรื่องปกิณกะ เสน่ห์ยุโรป โดย อ.ดร.ประสิทธิ์  เอื้อตระกูลวิทย์ อ.ดร.สุดารัตน์  พุทธพงษ์  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ณรงค์ศักดิ์  บุณยมาลิก อดีตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ดำเนินรายการโดย อ.ดร.สาระ  มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การบรรยาย เรื่อง ขนมปังขิง (Gingerbread) โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ ดนตรียุโรป  : Quaret 4 ชิ้น   วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)