เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รศ.พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำโดย ผศ. ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กทม. วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว:พศิน)