จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี