จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี