จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง