รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2557  มีวาระสำคัญดังนี้ การพิจารณาคำร้องทุกข์คัดค้านมติ ก.ค.ศ. การพิจารณาคำร้องทุกข์การ้ยายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ฯลฯ  โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  29  กรกฎาคม  2557  ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )