วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายอนันต์  ถินทิพะรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิราชสารโสภณ  ณ วัดตันตยาภิรม โดยคณะอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุน และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา