อ.ธนาธิป บุณยรัตน์  ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  เข้าร่วมงานจิบกาแฟยามเช้า โดยคณะบุคลากรของหน่วยงานราชการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน และรวมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกัน และ ทางเทศบาลนครตรัง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมสนับสนุน และให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมภาษาอังกฤษในงานนครตรังวิชาการ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2557