อาจารย์ธนาศิริ   ชะระอ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสัมภาษณ์ ทูตวัฒนธรรมอาเซียน ( SDU ASEAN Ambassador season 2 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับโครงการนี้เป็นการคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ณ Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)