มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการประชุมผู้สอนรายวิชาเอก หลักสูตรการประถมศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตทางการประถมศึกษาใหม่ให้มีคุณภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 31 กรกฎาคม  2557 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )