รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต พร้อมบรรยายในหัวข้อ ครองตน ครองคน ครองงาน  ผู้นำ (แบบดร.) ในการปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องกรกมล โรงแรมสุโกศล  (ภาพ/ข่าว : พศิน)