คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน และการจัดการกระบวนการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

10_resize_resize

Image 1 of 12