หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ จัดกิจกรรมคลินิกวิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) ให้กับนักศึกษาในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปปรับปรุงและพัฒนางานวิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) ต่อไป  

img_1752_resize

Image 1 of 9