หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ ห้อง 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ กิจกรรมในวันนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา รุ่น 1 และการนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษารุ่น 2  โดยนักศึกษาทั้งสองรุ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำดุษฎีนิพนธ์และได้รับคำปรึกษาชี้แนะแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาต่อไป

img_2847_resize

Image 1 of 13