นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Advanced Food Service Management  ศึกษาดูงานการจัดและบริการอาหาร ครัวสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดบริการอาหารในอนาคต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 กันยายน 2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  [imagbrowser id=3889]