ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556, (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ….ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557