(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคางานปรับปรุงอาคารรักตะกนิษฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์