เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป.ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง , จุดที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง และจุดที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ