รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 14/2557  มีวาระสำคัญดังนี้  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว   อยู่สีมารักษ์    เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมจันทรเกษม  อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557  (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )