ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      สวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 39(40)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และบุคลากรตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ…. ฯลฯ ณ ห้องประชุม VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)