นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี บันทึกเทปรายการ “สาระน่ารู้กับสวนดุสิต สุพรรณบุรี” เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการ ความรู้ ตามอัตลักษณ์ของสาขา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา ซึ่งออกอากาศ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น. -20.00 น.  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557