รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.11) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2557 (ภาพ/ข่าว :พศิน)