สาขาการออบแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคหกรรมศาสตร์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวช. รวมประมาณ 700 คน ในกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ของงานแนะแนวโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนวและนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยในงานมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษากว่า 28 สถาบัน