มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15 โดยใช้ชื่อชุดการแสดง “ลอยประทีป ล่องสะเปา ถวายพุทธบูชา สร้างสมป๋ารมี” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง) ที่มีต่อแม่น้ำวังซึ่งเป็นสายน้ำสายชีวิตของชาวจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเมืองลำปางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง ณ เวทีโบสถ์เฮนรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557