เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  สำนักวิเทศสัมพันธ์ โดย นางสาวปัทมา จินดาพงษ์ นำนักศึกษาชาวจีน ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน “ไทยศึกษา” สำหรับนักศึกษา Guilin Institute of Tourism จำนวน 16 คน จาก Guilin Institute of Tourism เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรียนรู้วิถีชีวิต สังคม และความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ละยุคแต่ละสมัย