ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปี 2558, (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้บริหารจากบุคคลภายนอก พ.ศ…. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)