มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกด้านความสามัคคี ความอดทน การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ พื้นที่บริเวณรอบอ่างน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่ปิ่น จ.นครสวรรค์