ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2557 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ นโยบายของคณะครุศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมวิชาการ การจัดส่งข้อสอบปลายภาค การจัดตารางเรียนตารางสอน การจัด มคอ. 3 และ มคอ 4 และการสรรหาประธานกลุ่มวิชาชีพครู ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)