รศ.ดร.สุขุม    เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ครั้งที่ 9/2557   มีวาระสำคัญดังนี้   โครงสร้างความร่วมมือ สำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน มสด.  ผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานในสวนดุสิตโพล  การทำข้อมูลเพื่อใช้ในการทำยุทธศาสตร์ของสวนดุสิตโพลฯลฯ  โดยมี นายณัฐพล    แย้มฉิม    ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล  และ นางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมลิขิต 1   โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่  5 พฤศจิกายน   2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )