รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง Regional Chairperson ของ The International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI) ประจำภูมิภาค East Asia ได้ลงนามความร่วมมือ กับทาง SEAMEO SEN ณ ประเทศมาเลเซีย ในการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ ของภูมิภาค ในการนี้ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ได้นำเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยรวมทั้งอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษประจำภูมิภาค