รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ตำแหน่ง Regional Chairperson แห่ง International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI) ประจำภูมิภาค East Asia ได้ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนงานในอนาคต เรื่อง Strategic Planning on Higher Education for Visual Impairment in East Asia โดยเชิญวิทยากร Dr. Alana Zambone จากมหาวิทยาลัย North Carolina ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 17 ท่าน จาก 8 ประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต