กลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ให้เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต