ดร.อภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน และนายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รดะดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต