สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้งานระบบ VPN และ Wireless ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ระบบ Cloud Computing การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวภาพรวมการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ การอบรมมีขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 ชั้น 2 อาคาร 11