ดร.ราเชนทร์  บุญลอยสง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป และกิจกรรมที่ร่วมทำกับทรู เพื่อสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์