หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอันจะนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้คุณวุฒิจากภายในและภายนอก ร่วมจัดสอบ ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)