หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน) นำโดยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ และคณะกรรมการบริการหลักสูตรฯ ซึ่งการโครงการในครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและตามความต้องการของสังคมและประชาคมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)