ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ซึ่งมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง , มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมทำการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)