สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดให้มีการประชุมด้านงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557