ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 3 (4)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. … ( ในหมวด 2 ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 ) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. …ณ ห้องประชุม VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ( ภาพ:ข่าว พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )