ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานในพิธีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน” โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าประสงค์ ณ Conference room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ( ภาพ: พิพัฒน์พล ข่าว : ปภาวรินทร์ )