ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมการสนทนากลุ่มงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “ความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาสรุปประเด็นจากการวิจัย เช่น ความเป็นมาและความสำคัญ, วัตถุประสงค์การวิจัย, ขอบเขตการวิจัย คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)